Ihmisiä kokoushuoneessa

Esteetön rekrytointi

Sivulla olevat vinkit ja tarkistuslistat ohjaavat sinua tarkastelemaan rekrytointiprosessisi eri vaiheita esteettömyyden näkökulmasta. Ne auttavat huomaamaan pullonkauloja, joihin ihmisten työnhaku voi juuttua. Saat myös erilaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja henkilöstön hankintaan.

Rekrytoinnin suunnittelu

Onnistuneessa rekrytoinnissa avoimeen työtehtävään löydetään sopivin tekijä. Prosessi alkaa haettavan työn määrittelemisestä. Analysoi, mitä tehtävään kuuluu ja mitkä sen tavoitteet ovat. Luettele selkeästi ja konkreettisesti työn eri vaiheet ja osa-alueet.

Kun tämä on tehty, määrittele työssä vaadittava välttämätön osaaminen, valmiudet ja taidot. Näihin valintakriteereihin voivat kuulua esimerkiksi tietty koulutus, työkokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Mieti tarkkaan, miksi edellytät juuri näitä asioita. Ovatko ne oikeasti merkityksellisiä, vai onko mielessäsi valmis kuva omasta ihannetyöntekijästäsi?

Epämääräiset vaatimukset tai toiveet hakijan ominaisuuksista hankaloittavat soveltuvuuden arviointia. Ole siis täsmällinen ja kerro, mitä esimerkiksi luovuus, sosiaalisuus tai joustavuus tarkoittavat juuri tässä työssä.

Tarkistuslista rekrytoinnin suunnitteluun

 • Määrittele ja analysoi työtehtävä.
 • Varmista, että valintakriteerit perustuvat tehtävän todellisiin vaateisiin. Mitkä asiat ovat välttämättömiä juuri tässä työssä pärjäämiselle?
 • Pidä huoli, että hakijalta vaadittavat ominaisuudet eivät kuvaa omaa käsitystäsi ihannetyöntekijästä ja ”hyvästä tyypistä”.
 • Käytä vain täsmällisiä, mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa jättäviä ilmauksia.

Työpaikkailmoitus

Hyvä työnhakuilmoitus auttaa työnhakijaa arvioimaan kahta asiaa: kiinnostaako työtehtävä minua ja onko minulla siihen vaadittavaa osaamista? Arviointi onnistuu sitä paremmin, mitä selkeämmin työtehtävä ja valintakriteerit on kuvattu.

Käy ilmoituksessa käyttämäsi kieli ja sanat tarkasti läpi. Varmista, ettei niihin liity oletuksia esimerkiksi sopivan kandidaatin sukupuolesta tai vammattomuudesta.

Työnhakija arvioi kiinnostustaan ja sopivuuttaan myös sen mukaan, millainen organisaatio on työnantajana. Liitä ilmoitukseen tietoa organisaatiosi arvoista ja työpaikan arjesta – sekä mukautusmahdollisuuksista, jotka ovat merkityksellisiä erityisesti vammaisten työnhakijoiden kannalta.


Video saavutettavan työpaikkailmoituksen laadintaan

Muistilista työpaikkailmoituksen laatijalle

 • Kuvaa työtehtävä selkeästi ja ymmärrettävästi.
 • Kuvaa valintakriteerit realistisesti ja selkeästi ja varmista, että ne eivät ole syrjiviä.  
 • Kerro yhdenvertaisuudesta, monimuotoisuudesta ja/tai esteettömyydestä, jos ne kuuluvat organisaatiosi arvoihin tai periaatteisiin.
 • Kerro, miten työtä voi mukauttaa ja miten siinä voi kehittyä. Mainitse myös osa-aikaisuudesta, jos siihen on mahdollisuus.
 • Liitä ilmoitukseen linkkejä erilaisten työntekijöiden videoihin, blogeihin tai tarinoihin. Näin hakija pääsee tutustumaan työn ja organisaation arkeen.
 • Muista kannustuslauseke, joka rohkaisee kiinnostuneita hakemaan paikkaa.

Esimerkki ns. kannustuslausekkeesta

(Yrityksen/työnantajan nimi) arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja vammaisia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua. Pyrimme toteuttamaan tarvittavia mukautuksia. Voit ilmoittaa työnhakuprosessin aikana tarvitsemistasi mukautuksista ja esteettömyyttä koskevista toiveistasi henkilölle XX tai työnhakulomakkeen kohtaan XX.

Ilmoituskanavat

Yhä suurempi osa työpaikoista kulkee vanhoissa tutuissa verkostoissa: työnantajan tai työntekijöiden tuttujen kautta. Tämä tarkoittaa, että ilmoittelulla ei tavoiteta uudenlaisia hakijaryhmiä. Kun monipuolistat ilmoituskanavia, saavutat uutta osaamista ja eri taustaisia hakijoita.

Verkostoidu ja hakeudu ennakkoluulottomasti uusiin piireihin: erilaisiin tapahtumiin, vammais- ja maahanmuuttajajärjestöihin, työllisyyspalveluihin, oppilaitoksiin ja harrastuspiireihin.

Ilmoita digitaalisissa kanavissa ja muissa medioissa monipuolisesti ja saavutettavasti. Ota käyttöön, harkintasi ja resurssiesi mukaan, Instagram, Youtube, Facebook, LinkedIn ja Whatsapp; ilmoittelusivustot, mobiilisovellukset ja omat nettisivut ja/tai lehdet, ilmaisjakelut, radio ja vaikka televisio.


Video: Miten ja missä ilmoituskanavissa työpaikasta kannattaa ilmoittaa. 

Tarkistuslista ilmoituskanaviin

 • Ilmoita monipuolisesti eri kanavissa.
 • Pyri tavoittamaan aktiivisesti uusia työnhakijaryhmiä: verkostoidu ennakkoluulottomasti, hakeudu uusiin piireihin. 
 • Varmista saavutettavuus digitaalisella ilmoittelulla: se on kaikkien saavutettavissa. Digitaalinen ilmoitus toimii muun muassa näkövammaisten käyttämillä ruudunlukuohjelmilla, ja tekstitetyt videot palvelevat kuulovammaisia ja heikosti suomea osaavia.

Hakutavat

Tee työnhausta mutkatonta. Tarkoitus on löytää sopivimmat osaajat, ei keskittyä hakemisen tekniikoihin.

Anna hakijoille tilaisuus näyttää osaamistaan ja motivaatiotaan eri tavoin. Älä rajaa hakutapoja pelkkään kirjoitettuun tekstiin. Tarjoa mahdollisuus lähettää tekstin lisäksi omista taidoista kertovia kuvia, videoita, äänitiedostoja tai työnäytteitä – tai tulla paikan päälle esittäytymään, esittämään kysymyksiä ja hakemaan töitä.

Anonyymin työnhaun avulla saatat tavoittaa osaajia, jotka eivät muuten osallistuisi hakuun. Tällöin hakemuksesta voi jättää pois sellaiset taustatiedot, joilla ei ole merkitystä työnteon kannalta, mutta jotka voivat aiheuttaa syrjintää.


Video erilaisista hakutavoista työnhakijalle osaamisen esittelemiseksi.

Tarkistuslista työnhakutapoihin

 • Tarjoa työnhakijoille mahdollisuus hakea työpaikkaa eri tavoin, ei ainoastaan perinteisellä kirjallisella hakemuksella.
 • Ota käyttöön kaikille saavutettavat, helppokäyttöiset verkkohakemukset.
 • Osallistu rekrytilaisuuksiin tai järjestä niitä itse: tilaisuuksien avulla tarjoat mahdollisuuden tulla esittäytymään, kyselemään ja hakemaan töitä helposti ja nopeasti. Hyödynnä pikahaastatteluja ja avoimia rekryovia.
 • Anna hakijalle mahdollisuus anonyymiin hakuun, josta ei selviä esimerkiksi nimi, ikä, sukupuoli tai muut tehtävästä suoriutumisen kannalta epäolennaiset asiat.
Työtaitotesti kertoo enemmän

Työtaitotesti voidaan toteuttaa jo ennen varsinaisen työnhaun alkamista. Jokainen työpaikasta kiinnostunut tekee työssä tarvittavaa taitoa mittaavan testin. Kun henkilö on läpäissyt sen, hän pääsee täyttämään hakulomakkeen. Työtaitotestit voivat lisätä yhdenvertaisuutta ja vähentää vääriä ennakko-oletuksia, sillä niissä mitataan vain osaamista. Huom.! On tärkeä tarkistaa, että testi kohtelee kaikkia tasavertaisesti eikä sulje päteviä hakijoita pois. Tämä tarkoittaa esimerkiksi saavutettavuutta: esimerkiksi verkkotestissä teksti luetaan ääneen näkövammaisia varten, ja videon sisältämä puhe on tekstitetty kuulovammaisia varten.

Hakemusten käsittely

Onnistut sopivimpien hakijoiden valinnassa, kun annat kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden päästä haastatteluun. Kiinnitä siis huomiota vain olennaiseen: asettamiesi kriteereiden ja hakijan osaamisen väliseen suhteeseen!

Perinteisistä hakemuksista selviää sellaisia hakijaan liittyviä asioita ja ominaisuuksia, joilla ei ole merkitystä työn tekemisen kannalta. Tällaisia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi hakijan sukupuoli, ikä, vammaisuus, etninen tausta, terveydentila tai vaikkapa harrastukset. Älä tee näiden perusteella oletuksia hakijan osaamisesta: tiedosta stereotyypittelyn vaarat ja tunnista omat ennakkoluulosi!


Video työnhakijan yhdenvertaisen ja syrjimättömän mahdollisuuden päästä haastatteluun.

Tarkistuslista hakemusten käsittelijälle

 • Valitse haastateltavat etukäteen päätettyjen valintakriteerien mukaisesti.
 • Tunnista omat ennakko-oletuksesi ja stereotypiasi esimerkiksi hyvästä tai tehtävään sopivasta tyypistä. Älä anna niiden vaikuttaa päätökseesi.
 • Pyri pääsemään ennakko-oletusten taakse esimerkiksi kutsumalla hakijoita vapaamuotoiselle tutustumisvierailulle.
Pikahaastattelu saattaa riittää

Eräässä kaupan alan työpaikassa päätettiin kokeilla kesätyön haussa pikadeittejä vaihtoehtona normaalille hakuprosessille. Pikahaastatteluilla haluttiin antaa paremmat mahdollisuudet myös niille, jotka eivät pystyneet tuomaan vahvuuksiaan esiin kirjallisessa hakemuksessa. Valintakriteerit työhön olivat selkeät: palvelukseen haettiin hyviä asiakaspalvelijoita. Kasvokkainen tapaaminen antoi kaupan alan kokeneille esimiehille riittävät tiedot arvioida hakijoiden kykyjä ja osaamista.

Työhaastattelu

Haastattelussa arvioidaan hakijan osaamista ja soveltuvuutta kyseiseen työhön. Tässä auttaa etukäteen pohdittu keskustelurunko. Keskity vain työhön liittyviin, oleellisiin asioihin ja kerro avoimesti tehtävästä ja työpaikasta. Näin annat myös hakijalle mahdollisuuden punnita omaa soveltuvuuttaan.

Älä arvaile vaan kysy. Voit hyvin kysyä, jos sinua mietityttää, miten esimerkiksi hakijan vamma vaikuttaa jostakin tehtävästä suoriutumiseen tai millaisia mukautuksia työn tekeminen vaatisi.

Valitse haastattelupaikaksi riittävän esteetön tila, joka sopii esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvalle, tulkkia käyttävälle tai heikkonäköiselle hakijalle. Älä hämmenny, vaikka haastatteluun tulisi erilainen hakija! Kohtaa hänet samoin kuin kaikki muut. Kokeile rohkeasti myös vaihtoehtoja perinteiselle työhaastattelulle. Toimisiko tiimihaastattelu, etähaastattelu tai työnäyte perinteistä tyyliä paremmin?


Video: Millainen on hyvä työhaastattelu? Onko myös muita vaihto-ehtoja? Mitä työntekijältä saa kysyä esim. vammasta?

Tarkistuslista työhaastattelijalle

 • Puhu työtehtävien kannalta olennaisista asioista. Hyödynnä tarvittaessa valmista haastattelurunkoa.
 • Älä esitä yksityiselämään tai diagnooseihin liittyviä kysymyksiä.
 • Luo haastatteluun keskusteleva, kiireetön ja avoin tunnelma.
 • Varmista, että haastattelupaikka on kaikenlaisille työnhakijoille esteetön ja saavutettava (ei portaita, hyvä valaistus, ei taustamelua,…). Anna esimerkiksi tulkkia tai puhesyntetisaattoria käyttävälle lisäaikaa.
 • Tarjoa vaihtoehtoja perinteiselle työhaastattelulle. Voisiko työnhakija valita itse haastattelutavan ja -paikan (esimerkiksi kävely ulkona, videohaastattelu tai vaikka työnäyte)?
Hakijaystävällinen haastattelu

Henkilöstöpalvelu Lumentian Hoituu-palvelu työllistää autismin kirjon henkilöitä. Heillä on työelämän vahvuuksia, joita muilla hakijoilla ei välttämättä ole. Haastattelussa useat heistä menevät lukkoon eikä osaaminen koskaan tule esiin. Lumentia on luonut ”autismiystävällisen” rekrytointiprosessin. Haastattelut tehdään Autismisäätiön tiloissa, jotka ovat työnhakijoille ennestään tutut. Mukana on hakijalle tuttu työhönvalmentaja. Haastattelija etenee rauhallisesti ja käyttäytyy empaattisesti. Näin työnhakijat voivat tuoda esiin omia vahvuuksiaan, ja heidän työssä pärjäämistään on helpompi arvioida.

Työntekijävalinta

Eihän esimerkiksi hakijan ulkonäkö, sosiaalisuus, sukupuoli tai samankaltaisuus itsesi kanssa vaikuta päätökseesi? Tee valintapäätös vain työtehtävän vaatimusten ja hakijan osaamisen perusteella. Huomioi kaikkien potentiaali.

Käytä rekrytointia monimuotoisuuden kirjon lisäämiseen ja valitse työntekijöitä aliedustetuista ryhmistä. Tämä on paitsi ihmisoikeuskysymys, myös menestystekijä: erilaiset näkökulmat, kokemukset ja taustat tuottavat tutkitusti tehokkuutta sekä luovat uusia innovaatioita ja toimintamalleja. Voit soveltaa valinnassa myös positiivista erityiskohtelua.

Älä arkaile työnhakijan tarvitsemia mukautuksia saati jätä ketään valitsematta niiden takia. Muista, että työnhakija itse on mukautusten paras asiantuntija – sinun ei tarvitse osata tai hallita niihin liittyviä asioita.


Video: Miten teet työntekijän valinnan. Mitkä seikat saattavat vaikuttaa valintapäätökseen. Vaarat valintoja tehdessä.

Tarkistuslista valintaa tekeville

 • Tiedosta ja muista stereotyypittelyn vaarat.
 • Varo suosimasta sellaisia hakijoita, jotka ovat samankaltaisia sinun kanssasi tai aiemman työntekijän kanssa. Valitse työntekijöitä aliedustetuista ryhmistä.
 • Käytä tarvittaessa mukautuksia (esimerkiksi työaikajärjestelyt, esteettömyys, apuvälineet) ja positiivista erityiskohtelua.
 • Tiedosta (erilaisen) hakijan mukanaan tuoma uutuus- ja lisäarvo.
 • Varmista, että käytetyt testit ja testaustavat soveltuvat kaikenlaisille työnhakijoille, eivät syrji ketään eivätkä suosi tietynlaisia hakijoita. Älä anna pikatestitulosten ratkaista valintaa.

Video hyvästä työntekijän valinnasta ja rekrytoinnista.

Vinkit ovat syntyneet työpajoissa, joihin osallistui rekrytoinnin ammattilaisia, eri vammaryhmiä edustavia työn hakemisen kokemusasiantuntijoita, työllisyysalan ja esteettömyyden asiantuntijoita sekä monimuotoisuuden johtamisen asiantuntija.

Esteetön rekrytointi -video

Videolla käydään läpi tapoja, joiden avulla voit tukea monimuotoisuutta ja rakentaa kaikille sopivaa työpaikkaa ja johtamista rekrytoinnin eri vaiheissa. Videon vinkkejä noudattamalla saat myös uudenlaisia ja monenlaisia hakijoita.


Katso kaikki jaksot esteettömästä rekrytoinnista »

Vammaisten lasten ja
nuorten tukisäätiö sr

Haapaniemenkatu 7-9 B 2.krs
00530 Helsinki

keskustoimisto@vamlas.fi
Y-tunnus: 0116657-1