Palvelut

Palvelut

Vamlas tarjoaa työnantajille ja työllistämispalveluiden työntekijöille asiantuntemusta ja välineitä, jotka auttavat löytämään sopivat ja motivoituneet työntekijät, luomaan edellytykset työssä onnistumiselle ja rakentamaan monimuotoisia, tuloksellisia työyhteisöjä.

Palvelujamme voi hyödyntää:

 • rekrytoinneissa
 • työntekijän työkyvyn muutostilanteissa
 • yritys- ja työnantajayhteistyössä

KOULUTUSKALENTERIIN TÄSTÄ

Ratko asiantuntijapalveluna

Ratko-asiantuntijan ohjauksessa organisaation työntekijät muokkaavat ja selkiyttävät olemassa olevia työnkuviaan tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. ”Yli jäävistä” tehtävistä muodostetaan yhdessä yksi tai useampi uusi toimenkuva.

Video työpajasta.

Työskentelyn avulla organisaatio saa tarkoituksenmukaiset työnkuvat, joita voidaan hyödyntää:

 • rekrytoinneissa
 • tehtävien uudelleen jakamisessa
 • työssä jaksamisen ja työhön palaamisen helpottamisessa (esim. pitkä sairausloma, alentunut työkyky)

Lisäksi:

 • muotoiltuja työnkuvia voidaan ”kopioida” saman organisaation muihin toimipisteisiin
 • erilaisten osaajien työllistymismahdollisuudet sekä mahdollisuus työssä onnistumiseen paranevat
 • organisaation työkulttuuri ja työyhteisö monimuotoistuvat
 • työhyvinvointi ja yrityksen tuottavuus paranevat

Palvelun sisältö ja laajuus määräytyvät organisaation ja/tai yksikön koon ja tavoitteiden mukaan. Palvelun toteuttamiseen tarvittava työmäärä ja kustannukset arvioidaan tilaajan kanssa käytävän keskustelun perusteella.

Minimissään uuden työtehtävän muotoilu ja raportointi sisältävät seuraavaa:

 • suunnittelu, ohjeistus ja työpajan valmistelu
 • yhden työpajan fasilitointi organisaatiossa (2–3 tuntia)
 • työpajan purku, yhteenveto ja raportointi

Tilaa ilmainen arvio toteutuksesta.

Ratko-menetelmän käyttäjäkoulutus

Ratko-koulutus: menetelmä työn muokkaukseen

Ratko-menetelmän käyttäjäkoulutuksessa opit työn muotoilun perusperiaatteita ja fasilitoinnin perusteet. Niitä voit käyttää mm. työnantajayhteistyössä, että asiakastyössä sekä oman organisaation sisäisissä kokouksissa ja kehittämisen välineenä. Menetelmää voi hyödyntää mm. rekrytoinneissa, kohtaanto-ongelmissa, työssä jaksamisen ja työhön paluun ratkaisuissa, sekä täsmätyökykyisten työllistymisen ratkaisuissa.

Ratko-menetelmän hyödyt ja käyttömahdollisuudet:

Ratko-menetelmä on koettu ketteräksi keinoksi muotoilla työtehtäviä esim. työkyky ratkaisuissa. Ratko-menetelmällä muokattu työnkuva on myös lisännyt työntekijän osaamista ja osallisuuden tunnetta, motivaatiota ja työkykyisyyttä. Menetelmä on hyvä väline kehittää toimintakulttuuria ja johtamista kaikkia työntekijöitä tukeviksi.
Menetelmä tuo uuden tarkastelukulman lähestyä mm. eri HR-toimintoja kuten rekrytointia ja perehdytystä, kehittämistä tai palkitsemista sekä esimiestyötä ja lisätä työntekijöiden osallisuutta ja työn imua.
(Hietala, Sippola, Riipinen, Lampinen ja Nevalainen; Kaikille sopiva työ ja työyhteisö, Ratko-menetelmän
Tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti 2015)
https://vamlas.fi/wp-content/uploads/2017/09/kaikille-sopiva-tyo.pdf (sivu 115.)

Koulutuksen päätavoitteet:
Osaat suunnitella ja toteuttaa osallistavan Ratko-työpajan, jossa työyhteisö muotoilee tavoitteiden mukaisen muokatun työnkuvan olemassa olevista työtehtävistä. Osaat markkinoida sekä tarjota Ratko-palvelua eri sidosryhmille.

Toteutus verkko- tai lähikoulutuksena. Kesto 3×3 tuntia (verkko) ja 2×6 tuntia (lähikoulutus).


KOULUTUSKALENTERIIN TÄSTÄ LINKISTÄ

Koulutuksen hyväksytysti suorittamisesta saat Ratko-sertifikaatin. Koulutus on 1 ½ op. laajuinen. Ratko-menetelmä on rekisteröity tavaramerkki ®

WSA-Working style analysis

Lisää työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta – tiimeille ja yksilöille.

Mitkä asiat aiheuttavat stressiä ja mikä on esim. työympäristön, tiimin tai työparin merkitys kenellekin.
Miten johdat parhaiten etä- ja lähityötä, entäpä molempia? Näihin kysymyksiin saadaan konkreettisia vastauksia työtyylianalyysillä (WSA).

WSA on konkreettinen työväline, jolla mahdollistetaan yksilöt ja tiimit huomioivaa esimiestyötä ja johtamista.

WSA kertoo työtapasi. Löydät omat vahvuudet ja piilevän potentiaalin. Analyysin kautta ymmärrät syyt, mitkä vaikutat motivaatioon ja hyvinvointiin. Analyysistä käyvät ilmi biologiset suorituskykyindikaattorit, opitut toimintamallit sekä stressifaktorit ja kuormitustekijät.

LISÄTIETOJA HENKILÖKOHTAISESTA TYÖTYYLIANALYYSISTÄ TÄSTÄ
LISÄTIETOJA TIIMIANALYYSISTÄ TÄSTÄ
LISÄTIETOJA MUISTA WSA PALVELUISTA TÄSTÄ


Työtehtävän vaativuuden ja työnhakijan taitojen arviointi

IMBA- ja Melba -arviointimenetelmät on tarkoitettu työtehtävän vaativuuden ja työnhakijan taitojen arvioimiseen sekä niiden vertailemiseen. Menetelmien avulla päästään irti ”mutusta” ja saadaan päätösten ja valintojen pohjaksi puolueetonta faktaa. Teemme arviointeja työpaikoilla ja koulutamme ammattilaisia menetelmien käyttöön.

Arviointivälineitä hyödynnetään esimerkiksi työhön sijoittumisen, työssä jaksamisen ja työssä oppimisen arviointiin ja ohjaukseen.

Menetelmien avulla laaditaan yksilön taitoprofiili ja tietyn työtehtävän vaativuusprofiili. Työnhakijan ja työtehtävän yhteensopivuus voidaan tunnistaa näitä profiileja vertaamalla. Millä alueella työn vaativuus ja työntekijän valmiudet vastaavat toisiaan? Miltä osin työ on mahdollisesti liian kuormittavaa tai henkilön osaaminen yli työn vaativuuden?

Melbassa keskitytään työtehtävän psykososiaalisen vaativuuden ja työnhakijan vastaavien taitojen arviointiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kognitiiviset, sosiaaliset sekä työtapaan, kuten omatoimisuuteen, liittyvät taidot.

IMBAn avulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä sekä henkilön vastaavia taitoja. IMBAan kuuluvat esimerkiksi istuminen, käveleminen, kuuleminen ja näkeminen.


Katso video: https://youtu.be/1JsUXF7Lfdo

Lisätietoja: https://www.vamlas.fi/imba-ja-melba/
KOULUTUSKALENTERIIN TÄSTÄ LINKISTÄ!


Yritys- ja työnantajayhteistyö

Vamlas toteuttaa myös yritys- ja työnantajayhteistyökoulutusta työelämäyhteistyötä tekeville asiantuntijoille.

Osallistujat saavat yritysten kontaktoimiseen liittyvää käytännön tietoa ja taitoa sekä esimerkkejä. Käymme läpi erilaisia kysymystekniikoita tilanteissa, joissa soitetaan työnantajalle ja sovitaan tapaamista tai joissa neuvotellaan ja ollaan tekemässä päätöstä rekrytoinnista tai jatkotoimenpiteistä.

Koulutuksissa osallistujia autetaan löytämään vahvuutensa ja ottamaan ne käyttöön. Osallistujat oppivat sanoittamaan palvelunsa ominaisuudet, edut ja hyödyt ja rohkaistuvat siirtämään opitut asiat käytäntöön.

Lue lisää koulutuksista (pdf-tiedosto) »


Pyydä tarjous koulutuksistamme.